3 ตัวแปร หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง “ไม่ควรมองข้าม”

หัวใจสำคัญของการบริหารโครงการก่อสร้าง มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ขอบเขต(Scope), Time(เวลา) และต้นทุน(Cost) ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะรู้จักกันในหลากหลายชื่อเรียก เช่น Triple Constraints, Iron Triangle, Golden Triangle และอื่น ๆ อีกมากมาย

                           ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงความสำคัญ และความสัมพันธ์ของ ขอบเขต(Scope), Time(เวลา) และต้นทุน(Cost)  ในงานก่อสร้างให้มากยิ่งขึ้นค่ะ

The Project Management Triangle - หัวใจของการบริหารโครงการก่อสร้าง

หาสิ่งแรกที่เราควรคำนึงถึง

รู้หรือไม่ ? คุณภาพ(Quality) คือหัวใจสำคัญในการทำงานของทั้ง 3 ตัวแปร

                     ก่อนอื่น ต้องกำหนดก่อนว่าคุณต้องการระดับคุณภาพโครงการก่อสร้างที่เท่าไร เพราะ “คุณภาพ” จะเป็นตัวกำหนด งบประมาณ ขอบเขตโครงการ และเวลาในการก่อสร้าง 

                           จากนั้นค่อยเรียงลำดับความสำคัญของตัวแปรทั้ง 3 ออกมา ว่าคุณให้ความสำคัญกับตัวแปรไหนเป็นตัวแปรแรก

1. ขอบเขต(Scope)

                     ขนาดของโครงการที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่การผลิต ตลอดจนไปถึงการส่งมอบโครงการ ซึ่งขอบเขตของโครงการอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น

ข้อควรระวัง

                     ขอบเขตมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง เวลาและต้นทุน เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เมื่อขอบเขตงานเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ก็ย่อมส่งผลต่อการระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ  หรือค่าใช้จ่ายของต้นทุนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ข้อแนะนำ

2. เวลา(Time)

ระยะเวลาโครงการที่ต้องทำให้เสร็จ โดยต้องวางแผน และกำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน 

ข้อควรระวัง

หากมีการขยายขอบเขต หรือลดงบประมาณ จะส่งผลต่อระยะเวลาของโครงการ เช่น ต้องเพิ่มชั่วโมงการทำงาน ขยายเวลาส่งมอบโครงการ เป็นต้น

และหากคุณต้องการเร่งระยะเวลาส่งมอบโครงการ ผลกระทบที่ตามมาคือ ต้นทุนงานก่อสร้างที่สูงมากยิ่งขึ้น

ข้อแนะนำ

3. ต้นทุน(Cost)

ต้นทุนของโครงการ เช่น  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาจจะเป็นในรูปแบบตัวเงิน หรือการใช้ทรัพยากร เช่น คน วัสดุ เครื่องจักร เป็นต้น 

ข้อควรระวัง

ต้นทุนของโครงการจะขึ้นอยู่กับขอบเขตงานและเวลาของโครงการ หากคุณต้องการต้นทุนที่ถูก คุณต้องยอมรับกับระยะเวลาโครงการที่เพิ่มขึ้น รับได้กับคุณภาพงานที่ลดลง

ข้อแนะนำ

                     จะเห็นได้ว่าการทำงานของ “The Project Management Triangle” จะแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของทั้ง 3 ตัวแปร หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่เหลือ เช่น คุณต้องการสร้างบ้านให้เสร็จเร็วกว่าที่กำหนดไว้ คุณก็ต้องเพิ่มงบประมาณเพื่อเตรียมกำลังคน และเครื่องจักร เพื่อให้งานเสร็จได้ทันเวลาที่ต้องการ